Warranty

การรับประกัน

นโยบายการรับประกันคุณภาพ

ระยะเวลาการรับประกัน 48 เดือน

นับจากวันที่ลูกค้าซื้อสินค้าโดยมีการระบุวันที่ซื้อลงไปในใบรับประกัน

ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ดันลอปเฉพาะยางเรเดียลสำหรับรถนั่ง รถกระบะ และรถตู้

 

1. ยางรถยนต์ที่อยู่ภายใต้การรับประกัน

 

การรับประกันนี้ใช้เฉพาะกับยางเรเดียลสำหรับรถนั่ง รถกระบะ และรถตู้ ที่ผลิตในประเทศไทย หรือ นำเข้าโดย บริษัท ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นโยบายการรับประกันนี้ใช้กับยางรถยนต์ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 สำหรับยางรถยนต์ที่ซื้อก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 จะอยู่ภายใต้การรับประกันฉบับก่อน ยางรถยนต์ดันลอปที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยผู้นำเข้าอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทฯ) จะไม่ได้รับการประกันนี้ สภาพที่ใช้ไม่ได้ ใดๆ จากการออกแบบ หรือ กระบวนการผลิต หรือวัสดุที่ใช้ในการผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ จากบริษัทฯเป็นกรณีไป

 

2. รับประกันอะไร

 

ก. การรับประกันวัสดุและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์
ยางรถยนต์เรเดียลที่เส้นของดันลอป ได้รับการประกันที่เกิดจากข้อบกพร่องในด้านการออกแบบวัสดุ และ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ตลอดอายุของดอกยางเดิมจนถึง 1.6 มิลลิเมตร ของดอกยางที่เหลือ ในการประเมินความเสียหายต่างๆ ของยางรถยนต์ว่าเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ใช้หรือผู้ผลิตน้้นจะกระทำโดยบุคคลที่
แต่งตั้งขึ้นโดย บริษัท ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ข. มูลค่าในการชดเชย
เนื่องด้วยมูลค่าในการชดเชยให้แก่ลูกค้าจะคิดเปอร์เซ็นต์ความลึกร่อง ดอกยางที่เหลืออยู่จนถึงระดับความลึกที่ 1.6 มิลลิเมตร โดยจำนวนเงินชดเชยนั้นจะได้มาจากการคูณของราคาขายยางรถยนต์ใหม่ของร้านค้าในปัจจุบันกับเปอร์เซ็นต์ ระดัับความลึกของร่องดอกยางที่เหลืออยู่

 

หมายเหตุ
*หากไม่มีหลักฐานใบรับประกันกับทางบริษัทฯ จะนับจากสัปดาห์/ ปีผลิตที่ระบุ ที่แก้มยาง

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

การชดเชยจะเป็นในราคายางใหม่ที่ขายให้กับผู้ใช้ในราคาต่อไปนี้

หมายเหตุ
การวัดความลึกร่องดอกยางที่เหลืออยู่**โดยบริษัท ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) ถือเป็นที่สิ้นสุด

Click outside to hide the compare bar
เปรียบเทียบ