Warranty

เงื่อนไขการรับประกันยางรถยนต์ดันลอป

รายละเอียดการรับประกัน

Banner 100 Day M6-2022

     ในกรณีหากเกิดบาดแผลบริเวณหน้ายาง ที่สามารถซ่อมแซมได้ขอสงวนสิทธิ์ในการซ่อมแซมบาดแผลนั้นๆหากไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงค่อยให้ร้านค้าส่งเคลมกับทางบริษัทฯ (ระยะเวลาในการชดเชยเส้นใหม่ ภายใน30 วันนับจากวันที่แจ้งเคลม)

เงื่อนไข

 • ผู้บริโภคเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการถอดใส่ ถ่วงเปลี่ยนยาง ที่ได้รับการชดเชยการเอาประกันฯ
 • การพิจารณาระดับความเสียหายเบื้องต้น ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของช่างผู้ซ่อมในศูนย์บริการดันลอป
 • ผลของการพิจารณาให้การชดเชยเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัท ดันลอปไทร์ ไทยแลนด์ จำกัด เท่านั้น
 • ยางเส้นใหม่ที่ได้รับการเคลมจากบริษัทฯไปแล้ว จะไม่สามารถนำกลับมาเคลมซ้ำได้
 • การรับประกันยางจะไม่ครอบคลุม ดังนี้
  • ยางที่ถูกนำไปใช้ผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค์ เช่น นำยางรถยนต์นั่งไปใช้กับรถกระบะ หรือรถตู้ การบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดความสามารถของยาง
  • ยางที่ใช้กับรถแท็กซี่ หรือรถที่ใช้ในการแข่งขันทุกประเภท
  • ยางเก่าที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว และนำมาซื้อขายใหม่
  • การใส่วัสดุแปลกปลอมใดๆเข้าไปในยาง เช่นการใส่โฟมป้องกันการรั่วซึม ฯลฯ และรวมถึงการปะซ่อมยางที่ไม่ได้ผ่านการปะซ่อมจากศูนย์บริการดันลอปช็อปที่ร่วมโครงการ
  • การใช้กระทะล้อที่ไม่ได้มีมาตรฐานตามที่กำหนดหรือใช้กระทะล้อที่ชำรุด การถอดใส่ยางผิดวิธี การใส่ยางผิดทาง
  • การประกันความเสียหายของยางฯ จะไม่ครอบคลุมถึงอุบัติเหตุของรถยนต์ การบาดเจ็บ ความเสียหายของอาชญากรรมหรือการกระทำโดยความจงใจของผู้ใช้ยางนั้น
  • ยางที่เกิดการสึกหรอไม่สม่ำเสมอ อันเนื่องมาจากความผิดปกติของช่วงล่าง, ศูนย์ล้อของรถยนต์ หรือ การใช้ลมยางไม่เหมาะสม
  • ความเสียหายของยางที่เกิดจากชิ้นส่วนรถยนต์อื่นผิดปกติ หรือการเลือกใช้ขนาดยางไม่เหมาะสมกับรถยนต์
 • ยางที่ได้รับความเสียหายทุกเส้นที่ท่านได้รับการชดเชยเป็นยางเส้นใหม่ไปแล้ว ยางเหล่านี้จะถือเป็นสมบัติของบริษัท ดันลอปไทร์ ไทยแลนด์ จำกัด และลูกค้าไม่สามารถจะเรียกร้องขอรับคืนได้อีก สำหรับยางเส้นใหม่ที่ได้รับการชดเชยจากบริษัทฯ ไปแล้ว จะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการประกันความเสียหายของยางจากสภาพถนนอีกต่อไป
 • ยางทุกชนิดที่อยู่ภายในเงื่อนไขการประกันความเสียหายของยางจากอุบัติเหตุ เมื่อยางถูกใช้งานไปกระทั่งเกินระยะเวลาประกัน 100 วัน แต่สิทธิประโยชน์อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามเงื่อนไขเดิม อาทิ ความคุ้มครองจากการประกันคุณภาพยาง 4 ปีจากโรงงานที่ผลิตนับจากวันซื้อ
 • บริษัท ดันลอป ไทร์ ไทยแลนด์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ได้รับประกันฯนี้ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของการรับประกันฯนี้ เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิการรับประกันสินค้าเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์และกรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว-การรับประกันสินค้า

1. วัตถุประสงค์ในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกประมวลผลเพื่อการให้บริการประกันภัยยาง 100 วัน การรับประกันสินค้าและวิเคราะห์การตลาดซึ่งให้บริการหรือดำเนินการโดย บริษัท ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัทฯ”) ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น โฆษณา และข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านอาจมีความสนใจทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

2. การปฏิบัติตามสัญญาและผลของการไม่ให้ข้อมูล
บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวกับทางบริษัทฯ เมื่อร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการรับประกันสินค้าแก่ท่านได้ นอกเหนือจากบริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลของท่านบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว บริษัทฯ ยังอาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือประมวลผลบนพื้นฐานของความยินยอมของท่าน

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมและระยะเวลาการเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมอาจรวมถึง ชื่อนามสกุล เพศ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลรถยนต์ (ชนิด/ยี่ห้อ เลขทะเบียน) และข้อมูลยาง เป็นต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้กับบริษัทฯ ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้ทำการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ว่าในกรณีใดๆ เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถปกป้องสิทธิและประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของตนหรือของบุคคลที่สามได้

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลดังต่อไปนี้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 3 ข้างต้น
(ก) เปิดเผยข้อมูลต่อบริษัท หรือภายในกลุ่มบริษัท
(ข) เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สามซึ่งเป็นตัวแทน/ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้รับเหมาซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาความลับอันเกี่ยวเนื่องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ (ทั้งนี้ อาจรวมถึง คู่ค้าทางธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการตลาด ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย ผู้ให้บริการด้านไอที)
(ค) เปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งศาลกำหนด และ/หรือ
(ง) เปิดเผยแก่บุคคลที่สามในกรณีของการซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ กระบวนการล้มละลายหรือการโอนทรัพย์สิน

บริษัทฯ อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร เช่น ประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามประเทศปลายทางดังกล่าวอาจไม่มีกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกับกฎหมายในประเทศไทย และท่านอาจไม่ได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังเช่นในประเทศไทย

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึง แก้ไขทำให้สมบูรณ์หรือลบ ระงับการประมวลผล คัดค้านการประมวลผล ถอนความยินยอม ขอให้ส่งหรือโอนซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ และสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านต้องการถอนความยินยอม ท่านสามารถถอนความยินยอมนี้เมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บริษัทฯ

6. ข้อมูลการติดต่อ
ในกรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิตามข้อ 5 ข้างต้น หรือในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามประการใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบุคคลหรือแผนกที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา

บริษัท ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บุคคลหรือแผนกที่รับผิดชอบ [แผนกควบคุมภายใน (Internal Control Department)]
อีเมล [internalcontrol@dunloptire.co.th]

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • Price
 • ประสิทธิภาพบนถนนแห้ง
 • ประสิทธิภาพบนถนนเปียก
 • การต้านทานการเหินน้ำ
 • ความเงียบ
 • ความสะดวกสบาย
 • อายุการใช้งาน
 • พื้นหิมะ
 • พื้นโคลน
 • ถนนลูกรัง
 • ถนนเรียบ
 • ชนิดของรถ
Click outside to hide the comparison bar
Compare