RADIAL TIRES

นโยบายการรับประกันคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ดันลอป
เฉพาะยางเรเดียลสำหรับรถนั่ง รถกระบะและรถตู้*

1. ยางรถยนต์ที่อยู่ภายใต้การรับประกัน

 • การรับประกันนี้ใช้เฉพาะกับยางเรเดียลสำหรับรถนั่ง รถกระบะ และรถตู้ที่ผลิตในประเทศไทย หรือนำเข้าโดย บริษัท ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • นโยบายการรับประกันนี้ใช้กับยางรถยนต์ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549 สำหรับยางรถยนต์ที่ซื้อก่อนวันที่ 1 กันยายน 2549 จะอยู่ภายใต้การรับประกันฉบับก่อน
 • ยางรถยนต์ดันลอปที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยผู้นำเข้าอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทฯ) จะไม่ได้รับการประกันคุณภาพภายใต้เงื่อนไขการ รับประกันนี้
 • สภาพที่ใช้ไม่ได้ใดๆจากการออกแบบหรือกระบวนการผลิต หรือวัสดุที่ใช้ในการผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษจาก บริษัทฯเป็น กรณีไป

2. รับประกันอะไรบ้าง?

 • การรับประกันวัสดุและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ยางรถยนต์เรเดียลทุกเส้นของดันลอปได้รับการประกันที่เกิดจากข้อ บกพร่องในด้านการออกแบบวัสดุและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ยางรถยนต์ตลอดอายุของดอกยางเดิมจนถึง 1.6 มิลลิเมตรของ ดอกยางที่เหลือในการประเมินความเสียหายต่างๆของยางรถยนต์ว่า เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ใช้หรือผู้ผลิตนั้นจะกระทำโดยบุคคลที่ แต่งตั้งขึ้นโดย บริษัท ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • มูลค่าในการชดเชยเนื่องด้วยมูลค่าในการชดเชยให้แก่ลูกค้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ระดับความลึกร่องดอกยางที่เหลืออยู่จนถึงระดับ ความลึก ที่ 1.6 มิลลิเมตร โดยจำนวนเงินที่ชดเชยนั้นจะได้มาจากการคูณของราคาขายยางรถยนต์ใหม่ของร้านค้าในปัจจุบัน กับเปอร์เซ็นต์ระดับ ความลึกของร่องดอกยางที่เหลืออยู่ จำนวนในการชดเชยจะถูกคำนวณจาก “ระดับความลึกร่องดอกยาง ที่เหลืออยู่**” ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังต่อไปนี้

 • การชดเชยจะกระทำโดยการขายยางใหม่แก่ผู้ใช้ในราคาดังนี้ หมายเหตุ** การวัดความลึกร่องดอกยางที่เหลืออยู่โดยบริษัท ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) ถือเป็นที่สิ้นสุด

 • นโยบายการรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมต้นทุนอื่นใด เช่น ค่าถอดและใส่ ค่าเสียเวลา ความสูญเสียจากการที่ไม่สามารถใช้รถยนต์ ค่าความไม่สะดวก และค่าของความเสียหายที่กฎหมายยอมรับ

3. อะไรบ้างที่ไม่ครอบคลุม

 • ยางรถยนต์ที่เสียหายเนื่องจาก
 • อุบัติเหตุจากถนน (ฉีกขาด สิ่งกีดขวาง ทะลุ การหยุดรุนแรง และอื่นๆ)
 • การเติมลมไม่เหมาะสม การบรรทุกน้ำหนักเกิน การสึกไม่สม่ำเสมอ ไม่ถ่วงยาง
 • ชิ้นส่วนเครื่องกลที่ไม่เหมาะสม (เช่น เบรก กันกระเทือน กระทะล้อ)
 • การตั้งตัวเหนี่ยวที่ไม่ถูกต้อง อุบัติเหตุ ไฟไหม้ ความเสียหายจากสารเคมี การแข่งรถ การใช้รถนอกถนน วิ่งขณะที่ยางแบน การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การทำลายทรัพย์สิน การใช้ผิดประเภท การใช้ผิดลักษณะ
 • ยางติดรถที่จดทะเบียนต่างประเทศหรือใช้นอกประเทศไทย
 • ยางที่เอาเลขทะเบียนออก
 • ยางที่เรียกค่าเสียหายโดยผู้ที่ไม่ใช่ผู้ซื้อคนแรก กรมธรรม์นี้โอนไม่ได้
 • ยางที่ย้ายไปใช้ในรถคันอื่นจากรถคันเดิม

4. อื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมในการขนส่งผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์เพื่อขอชดเชย (Claim) จากผู้แทนจำหน่ายถึง บริษัท ดันลอปไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จะเป็นภาระของผู้แทนจำหน่าย และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายใดๆในระหว่างการขนส่ง
 • ค่าธรรมเนียมในการขนส่งผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ที่ไม่ได้รับการชดเชยกลับคืนจะเป็นภาระของบริษัท ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549 เป็นต้นไป ระยะเวลาของการรับประกันคุณภาพยางรถยนต์มีรายละเอียดดังนี้

 • หมายเหตุ 1. สำหรับรายละเอียดวิธีการปฏิบัติดูได้จากหน้าแรกของแผ่นพับ
  2.สำหรับรถใหม่วันที่ทำการซื้อให้นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนรถหรือวันที่ระบุใน ใบเสร็จรับเงิน
  3.ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานการซื้อขาย ระยะเวลารับประกันจะเริ่มนับจาก เดือน/ปี ที่ผลิตเป็นหลัก
  4.ในกรณียางเก่าที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาซื้อขายใหม่จะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

5. ผลการพิจารณาการชดเชย

 • ผลของการพิจารณาให้การชดเชยแก่ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ที่เสียหายโดยบริษัท ดันลอปไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด และ ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ที่ยอมรับการชดเชยจะถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

6. การสงวนสิทธิ์ด้านนโยบาย

 • บริษัท ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง ส่วนใด ของนโยบาย เพื่อความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า