ความรู้พื้นฐาน  เรื่องการบำรุงรักษายางรถยนต์

          หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล สามารถแจ้งคำถามที่ต้องการได้ที่ marketing@dunloptire.co.th
การเลือกยางนอก/ยางใน

 • เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ ควรเลือกใช้ยางที่ได้ตามมาตรฐานตามที่โรงงานผลิตรถยนต์กำหนด
 • ควรเลือกใช้ยางรุ่นเดียวกัน หรือประเภทการใช้งานเดียวกันกับรถยนต์นั้นๆ และให้ทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางโรงงานผลิต รถยนต์ได้ติดตั้งยางได้อย่างถูกต้อง
 • อย่าใช้ยางต่างชนิดหรือต่างประเภทการใช้งานในรถยนต์คันเดียวกัน เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาขณะขับขี่ได้ (ยกเว้นแต่กรณี ฉุกเฉินเท่านั้น)
 • อย่านำยางไปทำการหล่อดอกยางใหม่หรือนำไปตกแต่งเพิ่มเติม เพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายขณะขับขี่ได้
 • ควรเลือกใช้ยางที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานขณะขับขี่
 • เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ จำเป็นต้องเปลี่ยนยางในใหม่ด้วย
 • กรุณาใช้ยางในประเภทเดียวกันสำหรับรถยนต์คันเดียวกัน
 • ควรทำการประกอบยางกับรถยนต์โดยให้ดอกยางหันไปตามทิศทางที่กำหนดเพื่อให้การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบยางรายวัน

 • คู่มือรถยนต์มีการกำหนดแรงดันลมยางที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์แต่ละคัน (เป็นค่ามาตรฐานที่เหมาะสมจากโรงงานผลิตรถยนต์) ดังนั้นควรเติมลมยางตามค่ามาตรฐานที่กำหนดหรือให้ช่างผู้ที่ชำนาญตรวจสอบ
 • ควรตรวจเช็คลมยางอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และให้ทำการตรวจเช็คลมยางขณะยางเย็น กล่าวคือตรวจเช็คในขณะที่รถยนต์ จอดอยู่ไม่ได้มีการใช้งาน เนื่องจากว่าแรงดันลมยางจะมีค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากความร้อนขณะใช้งานทำให้ค่าที่วัดได้คลาดเคลื่อน
 • ทำการการตรวจสอบสภาพยางว่ามีรอยฉีกขาด หรือรอยตะปู, เหล็ก, เศษแก้ว หรือวัตถุอื่นๆทิ่มแทงที่หน้ายางหรือไม่ถ้าไม่พบ สิ่งผิดปกติแต่ยังมีปัญหาขณะใช้งานควรติดต่อร้านยางเพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไขสิ่งผิดปกติดังกล่าว
 • ถ้าพบรอยบาดเฉือน หรือแผลฉีกขาดเกิดที่ยางให้ทำการหยุดใช้งานและส่งให้ร้านยางตรวจสอบความเสียหายทันที
 • อายุการใช้งานของยางตามปกติแล้วเมื่อความลึกดอกยางคงเหลือประมาณ 1.6 มม.ถ้ามีการใช้งานต่อจะส่งผลให้เกิดการลื่น ไถลได้ง่ายซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่ดังนั้นจึงควรทำการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ทันที
 • ควรนำรถยนต์ไปทำการตรวจสอบสภาพที่ศูนย์บริการรถยนต์ปีละ 1 ครั้งโดยจะต้องให้ทำการตรวจสอบสภาพยางและแรงดัน ลมยางว่ามีสภาพปกติหรือไม่
 • ถ้ามีการตรวจสอบสภาพยางด้วยตนเองแล้วพบว่ามีรอยบาดแผลฉีกขาดเกิดขึ้นจนมีการรั่วไหลของลมยาง ให้ทำการซ่อมแซม ยางเส้นดังกล่าวโดยช่างผู้ชำนาญการทันที
 • ควรทำการสลับยางทุกๆ 10,000 กิโลเมตรตามตำแหน่งที่คู่มือรถยนต์กำหนดหรือจากคำแนะนำจากร้านยาง


 • ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทิศทางขณะขับขี่ทางตรง(ดึงซ้าย - ขวา)ควรทำการตรวจเช็คสภาพยางและศูนย์รถยนต์โดยช่างผู้ชำนาญ
 • เมื่อยางที่ใช้งานมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ควรนำยางอะไหล่มาใช้ทำงานทดแทนก่อนที่จะนำยางเส้นที่มีปัญหาไปทำการซ่อมแซม
 • ยางรถยนต์มีวัตถุดิบหลักคือยางธรรมชาติและยางเทียม เมื่อมีการใช้งานไปนานๆจะมีการสึกหรอและเสื่อมสภาพ ดังนั้นหากมี การใช้งานมากกว่า 3 - 4 ปี ขึ้นไปควรที่จะทำการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ทันทีเนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุอันมีผลต่อความปลอดภัย ในการขับขี่ได้เรื่องอื่นๆที่ต้องเอาใจใส่เวลาขับขี่

 • ควรทำการขับขี่รถยนต์ตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด เช่น รถบรรทุกจะต้องวิ่งความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. แต่ถ้าวิ่งความ เร็วที่ 100 กม./ชม. ขึ้นไปอาจจะส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 • อย่าเร่งเครื่องขณะเข้าโค้งหรือหยุดรถยนต์อย่างกะทันหันอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
 • ควรขับขี่รถยนต์โดยเว้นระยะห่างระหว่างรถยนต์คันหน้าในระยะที่เหมาะสม โดยเฉพาะขณะฝนตกและพื้นถนนเปียกเมื่อมีการหยุด รถยนต์กะทันหันทำให้เกิดการลื่นไถลและเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 • ถ้ามีเสียงผิดปกติขณะขับขี่รถยนต์ให้ทำการหยุดรถยนต์ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนที่จะทำการตรวจสอบ
 • อย่าทำการการตกแต่งหรือดัดแปลงยางซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ได้
 • ขนาดยางและล้อมีผลต่อสมรรถนะรถยนต์ ถ้ามีขนาดใหญ่เกินไปรถยนต์จะออกตัวช้าและเข็มไมล์คลาดเคลื่อน ถ้ามีขนาดเล็ก เกินไปรถยนต์จะออกตัวเร็วและเข็มไมล์คลาดเคลื่อน

เรื่องที่ควรเอาใจใส่เมื่อเปลี่ยนยางใหม่

 • ควรทำการเติมลมยางตามค่ามาตรฐานที่กำหนดเสมอ
 • เลี่ยงการขับขี่รถยนต์บนถนนที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและผลกระทบต่อคุณภาพของยาง เช่น ถนนขรุขระหรือถนนที่มีสิ่งแปลกปลอม กีดขวาง เป็นต้น


 • อย่าทำการบรรทุกน้ำหนักเกินค่ามาตรฐานที่ยางกำหนด อาจทำให้ยางระเบิดอันมีผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่
 • ควรเลือกยางที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 • เมื่อเปลี่ยนยางใหม่จะต้องทำการตรวจสอบการรั่วไหลของลมยางทุกครั้ง
 • เมื่อเปลี่ยนยางใหม่จะต้องทำการเปลี่ยนจุ๊บลมใหม่ทุกครั้ง

เรื่องอื่นๆที่ต้องเอาใจใส่

 • ควรจอดในที่ปลอดภัยและให้แน่ใจก่อนที่จะถอดเปลี่ยนยางเสมอ
 • เลี่ยงที่จะจอดรถยนต์บริเวณที่มีแสงแดด ฝน น้ำมัน หรือสารเคมีอันมีผลกระทบต่อคุณภาพของยาง
 • วิธีอ่านวันที่ผลิตยาง มีดังนี้ เช่น 109 หมายถึงตัวเลขสองหลักแรกคือสัปดาห์ที่ 10 แต่เลขหลักที่สามคือปี 1999 แต่ถ้าเป็นปี 2000 ขึ้นไปจะมีตัวเลขสี่ตำแหน่ง เช่น 0500 หมายถึงตัวเลขสองหลักแรกคือสัปดาห์ที่ 5 ตัวเลขสองหลักหลังคือปี 2000 เป็นต้น
 • มาตรฐานยางมีดังนี้ GB, JIS, JATMA, ETRTO และ TRA
 • ควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญเมื่อต้องการปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาง
 • รูปภาพยางที่อยู่ในแผ่นโฆษณาจะมีรูปร่างและขนาดไม่เท่ากับของจริง
 • แก้มยางมีการแสดงข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติในการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ยางได้ตรงความต้องการในการใช้งาน