ตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์  ยางรถยนต์ | ยางมอเตอร์ไซค์

ผู้แทนจำหน่าย ที่อยู่ เบอร์โทร แผนที่
Dunlop Shop ไทยเจริญการยาง 750 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จ.เชียงราย 57000 053-713-430
บจก. เอส.ที.เซ็นทรัล 383 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จ.เชียงราย 57130 053-731-059
ร้าน บุญส่งการยาง 959 หมู่ที่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จ.เชียงราย 57120 053-721-349
ร้าน พี ออโต้แม็กซ์ 232 หมู่ที่ 20 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จ.เชียงราย 57160 098-484-9608, 092-3536122
ร้าน เจริญเมืองยานยนต์ 191 หมู่ที่ 22 ถนนพหลโยธิน ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จ.เชียงราย 57120 053-658778
ร้าน เชียงใหม่ ออร์โต้แม็ค 634 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จ.เชียงราย 57130 053-642221
ร้าน แม่จันออโต้เซอร์วิส 298 หมู่ที่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จ.เชียงราย 57110 053-771-243
หจก. เฉี่ยวกี่เจียรพินิจนันต์ 111/18-20 หมู่ที่ 13 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จ.เชียงราย 57000 053-774-662
หจก. เชียงรายคาร์เซอร์วิส สาขา 1 11 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จ.เชียงราย 57000 053-701-356
หจก. เชียงรายคาร์เซอร์วิส สาขา 2 187/2-4 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จ.เชียงราย 57000 053-718-281
หจก. แม่ขะจานยางยนต์ สาขา 1 614 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 053-704-040
หจก. แม่ขะจานยางยนต์ สาขา 2 345 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย 57180 086-409-5798