CSR

Dunlop Tire Safety Campaign ปีที่ 3

บริษัท ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรม “Dunlop Tire Safety Campaign” เพื่อให้ความรู้เรื่องยางรถยนต์ บริการตรวจสภาพยางรถยนต์ฟรี!!! อาทิ ตรวจสภาพการสึกหรอของดอกยาง แรงดันลมยาง บริการเติมลมยาง พร้อมให้คำปรึกษา วิธีดูแลรักษาและยืดอายุการใช้งานของยางรถยนต์อย่างถูกวิธี

โดยกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559  บริเวณปั๊ม ปตท.ประเสริฐชัย อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีรถเข้ารับการตรวจเช็คกว่า 200 คัน และกว่า 30% ของรถยนต์เหล่านั้น ใช้ยางดันลอปติดรถออกจากโรงงาน (OEM) อันเป็นผลสะท้อนจากความเชื่อมั่นที่ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำเลือกใช้